Hilton Resort - Qiandaohu, ZhejiangMixCQiandaohu (1000 Islands Lake, Zhejiang)Life Plaza Architecture Dec 2014 (Hangzhou)Tian Mu ShanMore From Hangzhou (2016)